Blues

Omaggio a Gianni Pezzani • Tribute to photographer Gianni Pezzani